فرهنگ قوانین

Legislation book in Iran

بنام خدا

85 سال قانونگزاری درایران

درسال 1376 یک سال پیش از بازنشستگی ازبانک فرهنگ قوانین( بیست سال قانونگزاری درایران ازسال1351 تاسال1370) پس ازسه سال تلاش جدی اینجانب سرانجام ازطرف چاپخانه بانک مرکزی چاپ ومنتشرشد این کتاب در 3000 صفحه وچهارمین جلد از مجموعه فرهنگ قوانین است که پیش از بنده سه جلد دیگرآن توسط کارشناس دیگری از بانک تنظیم ومنتشر شده بودبعبارت دیگرکلیه قوانین ومصوبات ازصدر مشروطیت تا  سال 1370

بهرحال 4مجلد یادشده دراختیاربخش حقوقی بانک مرکزی است وعلاقمندان میتوانند کتبا یا بامراجعه مستقیم به نشانی یادشده انرا ابتیاع فرمایند.

/ 0 نظر / 11 بازدید